AKTIVNOSTI

Ukupni cilj projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nova Gradiška“ je poboljšati kvalitetu okoliša i zaštiti zdravlje ljudi na području aglomeracije Nova Gradiška poboljšanjem odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u skladu s propisima Republike Hrvatske i direktivama EU.

Tijekom provedbe projekta provest će se šest glavnih grupa aktivnosti:

AKTIVNOSTI Procijenjena vrijednost (bez PDV-a i nepredviđenih troškova), kn
Izgradnja/dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i izgradnja/dogradnja sustava vodoopskrbe grada Nova Gradiška 78.946.119
Projektiranje, gradnja, puštanje u rad i pokusni rad za UPOV Nova Gradiška 22.100 ES 38.944.658
Nabava komunalne opreme za održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje 3.645.000
Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 6.067.789
Usluge upravljanja projektom 1.820.337
Usluge informiranja i vidljivosti 910.168

 Komponente projekta sadrže mjere na području odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te nabavu opreme:

1. Izgradnja/dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje:

- Rekonstrukcija sustava odvodnje ( interventne mjere na sustavu)
- Rekonstrukcija 8 retencijskih bazena
- Izgradnja obilaznog kolektora uz RB IV, DN 500, 174 m
- Izgradnja istočnog kolektora, DN 500, 1.679 m, koji će svojom funkcijom preuzimanja viška dotoka rasteretiti dio sustava
- Izgradnja gravitacijskih kolektora dužine 27,7 km
- Izgradnja tlačnih cjevovoda dužine 4,89 km
- Izgradnja 12 crpnih stanca
- Izgradnja1.308 priprema za kućne priključke

2. Izgradnja/dogradnja sustava vodoopskrbe:

- Izgradnja magistralnog cjevovoda Dn 400 i priprema za kućne priključke
- Izgradnja vodospreme Nova Gradiška 3.000 m3

3. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja pročišćavanja

- Izgradnja uređaja III. stupnja pročišćavanja kapaciteta 22.100 ES, koncipiranog na konvencionalnom biološkom postupku pročišćavanja s naknadom aerobnom stabilizacijom mulja te ispuštanjem pročišćenih otpadnih voda u lateralni kanal koji se ulijeva u potok Šumetlica.

4. Nabava opreme:

- Vozilo sa opremom za CCTV snimanje kanalizacije
- Oprema za ispitivanje plinova
- Specijalno vozilo za ispiranje i čišćenje sustava odvodnje
- Transportno (kombi) vozilo.

REZULTATI

Projekt doprinosi ekonomskom razvoju područja aglomeracije Nova Gradiška kroz poboljšanje komunalnog standarda po prihvatljivim cijenama.

Rezultati projekta su:

• Povećanje pouzdanosti i učinkovitosti vodoopskrbnog sustava kroz izgradnju vodospreme i cjevovodaa
• Povećanje postotka priključenosti stanovništva na sustav javne odvodnje sa trenutnih 73% na 92% u ciljnoj 2018. godini i to dogradnjom sustava javne odvodnje na području aglomeracije Nova Gradiška
• Osiguranje zaštite cjelokupnog okoliša od nekontroliranih prelijevanja mješovitih/oborinskih voda i zaštita voda uz postizanje dobrog stanja voda
• Usklađenost s nacionalnim propisima i EU direktivama iz područja voda izgradnjom UPOV-a Nova Gradiška trećeg stupnja pročišćavanja ukupnog kapaciteta 22.100 ES.

Predloženi fizički pokazatelji i pokazatelji ostvarenih rezultata su slijedeći:

a) Fizički pokazatelji Prije Poslije
Izgradnja/rekonstrukcija kanalizacijske mreže 98,8 km 133,2 km
Izgradnja/sanacija/rekonstrukcija vodovodne mreže 147 km 147 km
Procijenjeni kapacitet UPOV-a 0 22.100 ES
Broj stanovnika priključenih na novu/rekonstruiranu kanalizacijsku mrežu 14.455 18.518
Broj stanovnika priključenih na novu/rekonstruiranu vodovodnu mrežu 10.160 16.569
b) Pokazatelji ostvarenih rezultata    
Stanovnici priključeni na UPOV/treći stupanj 0 92%
Stanovnici s mogućnošću priključenja na sustav odvodnje 80% 97%
Stanovnici s mogućnošću priključenja na sustav vodoopskrbe 91% 96%

 

Projektom su obuhvaćene slijedeće direktive EU-a:

• Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EZ), izmijenjena i dopunjena Odlukom 2455/2001/EZ Europskog parlamenta
• Direktiva o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EEZ, izmijenja i dopunjena Direktivom
• Direktiva o podzemnim vodama 2006/118/EZ
• Direktiva o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (98/83/EC)

 

SLAVČA D.O.O.